Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Go Smart automotive BV, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Go Smart automotive BV.
 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging;

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Go Smart automotive BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Go Smart automotive BV. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf vermelde begindatum.

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende dagtarief, tenzij anders afgesproken.
 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling;

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Go Smart automotive BV haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 €.
 

Artikel 4. Risico;

Alle werken die met toestemming van de klant werden uitgevoerd door Go Smart automotive BV worden uitgevoerd op risico van de klant.
 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten.

5.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Go Smart automotive BV betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Go Smart automotive BV kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Go Smart automotive BV. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Go Smart automotive BV, is de klant aan Go Smart automotive BV een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Go Smart automotive BV zich het recht voor om de verdere uitvoering van verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Go Smart automotive BV gemaakte deals niet gebruiken.

5.4. Go Smart automotive BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Go Smart automotive BV zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.

5.5 Verder is Go Smart automotive BV gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.
 

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen;

6.1. Go Smart automotive BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren Go Smart automotive BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2. Go Smart automotive BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Go Smart automotive BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Go Smart automotive BV of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van Go Smart automotive BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Go Smart automotive BV. De totale aansprakelijkheid van Go Smart automotive BV, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Go Smart automotive BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Go Smart automotive BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
 

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst.

7.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Go Smart automotive BV het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

7.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Go Smart automotive BV verleende diensten betalen, alsook de kosten die Go Smart automotive BV; moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Go Smart automotive BV nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Go Smart automotive BV. Bovendien behoudt Go Smart automotive BV het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

7.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.